cPanel Nedir

Her host­ing bir­takım değişik­lik­lerin, izin­lerin ya da yapı­landırıl­maların gerçek­leşleştir­ilmesi için bir kon­trol pan­e­line sahip olmak­tadır. Bunun yanında kon­trol pan­el­leri üzerinden sub­do­main açıl­ması ya da buna ben­zer işlem­ler yapıl­ması mümkün olmaktadır.

cPanel, host­ing hesaplarında bir­takım işlem­lerin gerçek­leştir­ildiği alan­lar olarak karşımıza çık­mak­tadır. Ayrıca cPanel, host­ing hesapları ile ücret­siz bir şek­ilde kul­lanıma sunulmaktadır.

Peki, cPanel ile neler yapıla­bilmek­te­dir? Şimdi bun­lara bir göz gezdirelim.

cPanel ile disk ve trafik kul­lanım bil­gi­leri görülebilmek­te­dir. Bunun yanında e-posta hesapları açıla­bilmekte ve yönetilebilmekte, ayrıca şifreler değiştir­ilebilmek­te­dir. Diğer yan­dan cPanel içerisinde gerçek­leştir­ilen işlemel­er­den bir diğeri de domainin park edilmesi şek­linde karşımıza çık­mak­tadır. Ayrıca eklen­miş domain­ler de yine cPanel bünyesin­den gerçekleştirilmektedir.

Bun­ların yanı sıra cPanel ile FTP ve dosya yöneti­ci­sine ulaşıla­bilmek­te­dir. Yine yedek­leme işlem­leri, klasör şifrelemeler, hata say­falarının değişim­leri, sub­do­main oluş­tur­malar, yön­lendirmeler, silmeler, mysql ver­i­ta­banı oluş­tur­malar ya da düzen­lemeler cPanel yapısına ait özel­lik­ler olarak ön plana çık­mak­tadır. Ayrıca cPanel ile post­greSQL ver­i­ta­bını oluş­turma ve düzen­leme işlem­leri de burada yapılmaktadır.

Diğer yan­dan sitelerin yön­lendirilmeleri, yön­lendirme düzen­lemeleri, Front­page uzantı yük­lemeleri ya da tem­i­zlemeleri, web ve FTP ista­tis­tik­ler­ine erişim, hata kayıt­larına ulaşma, soh­bet say­fası yaratma, alta­lan adlarına ait ista­tis­tik­lere ulaşma, net­work araçlarını kul­lanma, hotlink koru­ması yapma ve indek­sleme ayarlarını değiştirme cPanel ile gerçekleştirilebilmektedir.

cPanel ile karşımıza çıkan en önemli özel­lik­ler­den biri sub­do­main oluş­tur­malar ve izin­ler olmak­tadır. Sitel­erde oluş­tu­ru­lan kul­lanıcılara ver­ilen izin­ler cPanel içerisinde yapıl­makta ve yine sub­do­main­ler buradan oluş­tu­rul­mak­tadır. Örneğin bir kul­lanıcıya sadece okuma izni ver­ilmek isteniy­orsa, cPanel’den ayarlama yapılarak kul­lanıcının kısıtlı bir hale getir­ilmesi sağlan­mak­tadır. Bu sayede mev­cut kul­lanıcı sadece site içerisinde yer alan bil­gi­leri okuya­bilmekte, silme ya da değiştirme gibi işlem­ler yapa­ma­mak­tadır. Yine sub­do­main­ler de belirli host­ing hizmeti altında diğer sitelerin açıl­masına olanak sağlayan bir uygu­lama olmak­tadır. Yani sub­do­main­lerin açıl­ması ve aktif edilmesi de cPan­elden gerçekleştirilmektedir.

zp8497586rq
Aşağı­daki yorum yazma bölümünde bana ulaşıp soru sora­bilirsiniz..

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Reklamlar

Kategoriler

Reklamlar

Hosting Önerileri

  • Windows Hosting Nedir?Windows Hosting Nedir?: best online casino usa Günümüzde ki hosting sektörüne genel bir bakış attığımızda yoğun...
  • cPanel ÖzelliklericPanel Özellikleri: cPanel, hostingler üzerinde gerekli ayarların ve uygulamaların yapıldığı yönetim panel...
  • Dedicated Sunucu ÖzellikleriDedicated Sunucu Özellikleri: assignment service Dedicated sunucu özellikleri başlıklı hazırladığımız bu yazımızda de...
  • Yerli HostingYerli Hosting: essays service Yerli hosting almak istiyorsunuz, fakat bunun ne kadar etkili olacağı ko...

Tags

Aylık Arşiv

kalite Host ve dedicated Bulabilmeniz için size özel Geliştirilmiş Google Arama Motoru.

Rastgele Hosting Tavsiyeleri