Ded­i­cated Sunucu Özellikleri

Ded­i­cated sunucu özel­lik­leri başlıklı hazır­ladığımız bu yazımızda ded­i­cated sunucu­nun ya da serverın özel­lik­leri nel­erdir? buna göz gezdi­re­ceğiz. Umarız yazımız sizin için yararlı olur.

Ded­i­cated sunucu özel­lik­leri arasında ilk olarak karşımıza çıkan bu sunucu­ların oldukça pahalı olmalarıdır. 1500 – 2000 T aralık­ların­dan değişen fiy­at­lar bu sunucu­ların hangi oranda pahalı olduk­larının görülmesi açısın­dan yeterli olmak­tadır. Ancak Ded­i­cated sunucu­lar pahalı olmaları yanında oldukça işlevsel boyut­lar ön plana çıkar­mak­tadır ve bu nedenle kul­lanım aşa­malarında oldukça farklı avan­ta­jlar ile karşımıza çıkmaktadır.

Diğer yan­dan Ded­i­cated sunucu­lar bünyelerinde Work­sta­tion pro­gramını bulun­duran bir sunucu yapısın­dadır. Sunucu­ların yapısında bulu­nan Work­sta­tion pro­gramı sayesinde sadece tek bir sunucuda bir­den fazla makine kur­mak mümkün olmak­tadır. Ayrıca kuru­lan bu makineler günümüzde VDS olarak adlandırıl­mak­tadır. Etkin­leştir­ilen VDS makineleri sayesinde diğer kul­lanıcılar için web ya da oyun sunucu­ları mey­dana getirmek mümkündür. Hatta açılan bu makineler diğer kul­lanıcılara kiralan­abilmekte ve bu sayede sunucu sahip­leri kazanç sağlaya­bilmek­te­dir. Ayrıca Ded­i­cated sunucu­lar kendi içerisinde bölüm­lere ayrılma özel­liği bulun­dur­mak­tadır. Bu nedenle Ded­i­cated sunucu­nun bölüm­lere ayrıl­ması ile bir­den fazla kul­lanıcının bu sunucu­dan fay­dalan­ması mümkün olmaktadır.

Ayrıca Ded­i­cated sunucu­lar kuru­la­cağı bil­gisa­yarların bir­takım min­i­mum donanım gereksin­im­ler­ine sahip olması gerek­mek­te­dir. Genelde Intel işlem­ci­lerin ter­cih edildiği min­i­mum donanım gereksin­im­leri arasında 4 GB kap­a­sit­ede RAM’in bulun­ması ve 300–500 GB kap­a­sit­ede bir HDD’ye sahip olun­ması önemli bir kon­umda yer almak­tadır. Bunun yanında Intel işlem­cinin ise en az Core 2 Duo özel­liğinde bulun­ması sis­temin sorun­suz işlemesi açısın­dan önemli bir kon­umda yer almaktadır.

Bun­ların yanında Ded­i­cated sunucu­larda dikkat edilmesi gereken sunucu­ların barındırılma ortam­larının iste­nen koşullar sağla­ması olmak­tadır. Ded­i­cated sunucu­lar etk­ili bir barındırma ortamı gerek­tirmek­te­dir. Bu nedenle seçile­cek olan barındırma ortam­larının bili­nen ya da güve­nilen bir şir­ket­ten alın­mış olması sis­temin devalılığı açısın­dan büyük bir önem arz etmektedir.

Siz de Ded­i­cated sunucu­lara sahip olduk­tan sonra bir­takım avan­ta­jlara ve özel­lik­lere kavuşa­bilir, sis­tem­leriniz için etk­ili ortam­lar mey­dana getirebilirsiniz.

zp8497586rq
Aşağı­daki yorum yazma bölümünde bana ulaşıp soru sora­bilirsiniz..

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Reklamlar

  • Kaliteli Host ve Alan adı bulmak için Gelişmiş google Arama Motoru
    Domain Önerileri

Kategoriler

Reklamlar

Hosting Önerileri

Tags

Aylık Arşiv

kalite Host ve dedicated Bulabilmeniz için size özel Geliştirilmiş Google Arama Motoru.

Rastgele Hosting Tavsiyeleri