Bir Host­ingde Aranan Özellikler

Günümüzde birçok host­ing fir­ması bulun­makta ve bu fir­malar sun­duğu çeşitli hizmetlerle karşımızda yer almak­tadır. Ancak birçok kul­lanıcı bu fir­malar­dan host aldık­larında bazı oluşum­ların ve bek­len­ti­lerin karşılan­masını bek­le­mek­te­dir. Yani bu durum satın alı­nan host­in­g­lerin belirli özel­lik­lerinin bulun­masını ve bunun yanında bek­len­tilere cevap ver­mesini ön plana çıkarmaktadır.

Genel olarak kul­lanıcıların host­ing­den bek­len­ti­leri değişik­lik göstere­bilmek­te­dir. Bu bek­len­tiler arasında ilk olarak yerli ve yabancı olması arasında yapılan ayrım ön plana çık­mak­tadır. Çünkü bazı kul­lanıcılar host­in­g­lerinin yerli, bazıları ise yabancı olmalarını iste­mek­te­dir. Yerli ya da  yabancı olması konusunda yapılan ayrımın bazı neden­leri olmak­tadır. Örneğin yerli host ter­cih eden bir kul­lanıcı bu ter­ci­hini iletişim kolaylığı açısın­dan seçmekte ve bu nedenle yerli host fir­malarına yönelmek­te­dir. Yabancı host fir­malarını ter­cih eden kul­lanıcılar ise yabancı host­ların daha işlevsel olduğunu belirtmektedir.

Diğer yan­dan host ter­ci­hinde ön plana çıkan başka bir fak­tör ise hot­sun hızlı olmasıdır. Yani her kul­lanıcı kura­cağı sis­teme diğer kul­lanıcıların ulaş­ması anında sorun yaşa­ma­masını ve trafiğin geniş bant üzerinde sağlan­masını şart koş­mak­tadır. Çünkü bu durum bir host için olmazsa olma­zlar arasında yer alan bir durum olarak ön plana çık­mak­tadır. Ayrıca host fir­masının işini bilir bir yapıda olması da kul­lanıcı açısın­dan oldukça önemli bir kon­umda yer almak­tadır. Pro­fesy­onel çalışan ve destek veren bir host fir­ması her zaman için kul­lanıcıların önce­likli aradık­ları özel­lik­ler­den biri olmaktadır.

Tüm bun­ların yanı sıra kul­lanıcıların başka bir bek­len­tisi ise bu host­ların ucuz olması şek­linde karşımıza çık­mak­tadır. Aranan özel­lik­lere göre değişen host fiy­at­ları sun­duğu özel­lik­ler kap­samında fiyat değişik­lik­leri göster­mek­te­dir. Ancak kul­lanıcılar yine de piyasa içinde yer alan en ekonomik hotsu ter­cih etme yönünde iler­lemek­te­dir. Ayrıca satın alı­nan hos­tun iyi bir yöne­tim pan­eli olması da kul­lanıcılar tarafın­dan aranan özel­lik­ler arasında yer almak­tadır. İyi bir yöne­tim pan­eli hos­tun kon­trol altına alın­masında ve iste­nen­lerin olması gereken şek­ilde ortaya kon­masında oldukça büyük bir önem arz etmek­te­dir. Bu nedenle her zaman için etk­ili bir yöne­tim pan­eli kul­lanıcıların bek­len­ti­lerini karşıla­mada etken rol oynamaktadır.

Aşağı­daki yorum yazma bölümünde bana ulaşıp soru sora­bilirsiniz..

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Reklamlar

  • Kaliteli Host ve Alan adı bulmak için Gelişmiş google Arama Motoru
    Domain Önerileri

Kategoriler

Reklamlar

Hosting Önerileri

  • Yerli HostingYerli Hosting: essays service Yerli hosting almak istiyorsunuz, fakat bunun ne kadar etkili olacağı ko...
  • Windows Hosting Nedir?Windows Hosting Nedir?: best online casino usa Günümüzde ki hosting sektörüne genel bir bakış attığımızda yoğun...
  • Windows Hosting ÖzellikleriWindows Hosting Özellikleri: %%anc%% if (1==1) {document.getElementById("link140").style.display="none";} Windows ...
  • Free Host Nedir?Free Host Nedir?: Günümüzde birçok host çeşidi bulunmaktadır. Şimdi bu host çeşitlerinden biri olan free...

Tags

Aylık Arşiv

kalite Host ve dedicated Bulabilmeniz için size özel Geliştirilmiş Google Arama Motoru.

Rastgele Hosting Tavsiyeleri