Bir Host­ingde Aranan Özellikler

Günümüzde birçok host­ing fir­ması bulun­makta ve bu fir­malar sun­duğu çeşitli hizmetlerle karşımızda yer almak­tadır. Ancak birçok kul­lanıcı bu fir­malar­dan host aldık­larında bazı oluşum­ların ve bek­len­ti­lerin karşılan­masını bek­le­mek­te­dir. Yani bu durum satın alı­nan host­in­g­lerin belirli özel­lik­lerinin bulun­masını ve bunun yanında bek­len­tilere cevap ver­mesini ön plana çıkarmaktadır.

Genel olarak kul­lanıcıların host­ing­den bek­len­ti­leri değişik­lik göstere­bilmek­te­dir. Bu bek­len­tiler arasında ilk olarak yerli ve yabancı olması arasında yapılan ayrım ön plana çık­mak­tadır. Çünkü bazı kul­lanıcılar host­in­g­lerinin yerli, bazıları ise yabancı olmalarını iste­mek­te­dir. Yerli ya da  yabancı olması konusunda yapılan ayrımın bazı neden­leri olmak­tadır. Örneğin yerli host ter­cih eden bir kul­lanıcı bu ter­ci­hini iletişim kolaylığı açısın­dan seçmekte ve bu nedenle yerli host fir­malarına yönelmek­te­dir. Yabancı host fir­malarını ter­cih eden kul­lanıcılar ise yabancı host­ların daha işlevsel olduğunu belirtmektedir.

Diğer yan­dan host ter­ci­hinde ön plana çıkan başka bir fak­tör ise hot­sun hızlı olmasıdır. Yani her kul­lanıcı kura­cağı sis­teme diğer kul­lanıcıların ulaş­ması anında sorun yaşa­ma­masını ve trafiğin geniş bant üzerinde sağlan­masını şart koş­mak­tadır. Çünkü bu durum bir host için olmazsa olma­zlar arasında yer alan bir durum olarak ön plana çık­mak­tadır. Ayrıca host fir­masının işini bilir bir yapıda olması da kul­lanıcı açısın­dan oldukça önemli bir kon­umda yer almak­tadır. Pro­fesy­onel çalışan ve destek veren bir host fir­ması her zaman için kul­lanıcıların önce­likli aradık­ları özel­lik­ler­den biri olmaktadır.

Tüm bun­ların yanı sıra kul­lanıcıların başka bir bek­len­tisi ise bu host­ların ucuz olması şek­linde karşımıza çık­mak­tadır. Aranan özel­lik­lere göre değişen host fiy­at­ları sun­duğu özel­lik­ler kap­samında fiyat değişik­lik­leri göster­mek­te­dir. Ancak kul­lanıcılar yine de piyasa içinde yer alan en ekonomik hotsu ter­cih etme yönünde iler­lemek­te­dir. Ayrıca satın alı­nan hos­tun iyi bir yöne­tim pan­eli olması da kul­lanıcılar tarafın­dan aranan özel­lik­ler arasında yer almak­tadır. İyi bir yöne­tim pan­eli hos­tun kon­trol altına alın­masında ve iste­nen­lerin olması gereken şek­ilde ortaya kon­masında oldukça büyük bir önem arz etmek­te­dir. Bu nedenle her zaman için etk­ili bir yöne­tim pan­eli kul­lanıcıların bek­len­ti­lerini karşıla­mada etken rol oynamaktadır.

Aşağı­daki yorum yazma bölümünde bana ulaşıp soru sora­bilirsiniz..

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Reklamlar

Kategoriler

Reklamlar

Hosting Önerileri

  • Linux Hosting ÖzellikleriLinux Hosting Özellikleri: biggest online casinos Kullanıcılara internet sitelerini yükleme ve dünya geneline sunm...
  • Free Host ÖzellikleriFree Host Özellikleri: Günümüzde internet kullanıcılarının ücret ödemeden sahip oldukları free hostlar birçok...
  • cPanel Nedir?cPanel Nedir?: Her hosting birtakım değişikliklerin, izinlerin ya da yapılandırılmaların gerçekleşleş...
  • Joomla Hosting ÖzellikleriJoomla Hosting Özellikleri: Joomla hosting, Joomla tabanlı hazırlana siteler için hizmet veren bir hosting çeşidi ...

Tags

Aylık Arşiv

kalite Host ve dedicated Bulabilmeniz için size özel Geliştirilmiş Google Arama Motoru.

Rastgele Hosting Tavsiyeleri