Joomla Host­ing


essay ser­vices

Joomla host­ing, Linux tabanlı bir uygu­lama olan CMS adı da ver­ilen Joomla sis­tem­lerinin yük­lendiği host­ing çeşit­lerinden biri olmaktadır.

Joomla, kul­lanıcılara inter­net siteleri hazır­la­mada ve inter­net sitelerini oldukça kolay bir şek­ilde inter­nete sun­malarında kolaylık sağlayan bir pro­gram olmak­tadır. Ayrıca local­host­tada çalıştırıla­bilen Joomla, birçok uygu­la­ması ve eklen­tisi ile kul­lanıcılara büyük oranda yardımcı olmaktadır.

Joomla ile hazır­lanan siteler genelde Linux host­in­glere yük­len­mek­te­dir. Ancak sis­tem Win­dows host­in­glere de yük­lenebilmek­te­dir. Bunun için yapıl­ması gereken sadece birkaç ayar olarak karşımıza çık­mak­tadır. Diğer yan­dan uzman­lar Joomla sitelerin önce­likle Linux host­in­gler üzer­ine kurul­malarını tavsiye etmek­te­dir. Yani bir Joomla sitesinin Linux host­in­gler üzer­ine yük­len­mesi karşılaşıla­bile­cek birçok soru­nun ortadan kalk­masında oldukça etk­ili bir kon­umda yer almaktadır.

Tüm bun­ların yanında açık kay­nak kodlu bir sis­tem olan Joomla, dünya genelinde birçok geliştirici ve uygu­lama oluş­tu­ran bil­gisa­yar kul­lanıcıları tarafın­dan destek­len­mek­te­dir. Temalar, eklen­tiler, uygu­la­malar ve birçok güven­lik ayarı konusunda sürekli gün­cel tutu­lan Joomla bil­gi­leri, Joomla tabanlı kul­lanıcılara her konuda yardımcı olmak­tadır. Bir­takım sorun­lar ile karşılaşan kul­lanıcılar gerek Joomla sis­tem­lerinde gerekse Joomla host­in­g­lerinde anında çözüme ulaşmaktadır.

Joomla ile hazır­lanan sitelerin Linux host­in­gler üzer­ine konuş­landırıl­maları, bu host­in­glere zamanla Joomla host­ing den­mesini sağlamıştır. Bu nedenle Joomla host­ing nedir dendiğinde Linuz host­in­g­lerin belir­tildiği bil­in­mesi gereken­ler arasında yer almak­tadır. Siz de Joomla pro­gramı ile hazır­ladığınız sitelerinizi inter­net üzerinde yayın­la­mak istiy­or­sanız, Linux host­in­g­leri ter­cih edin ve daha pratik uygu­lama aşa­malarına sahip olun. Yap­manız gereken sadece bir Joomla host­ing satın almak ve bunun ardın­dan kolay bir şek­ilde sitelerinizi hosta upload etmek­tir. Bunun için ftp sunucu pro­gram­ları kul­lan­abilir ya da sunucu bil­gi­lerinizi her­hangi bir klasör pencere­sine yazarak dosyaları ata­cağınız bölüme ulaştık­tan sonra dosyaları ilgili alan­lara kopyalayabilirsiniz.

Joomla CMS sis­tem­ini kul­lanın, hem etk­ili bir site görünümü mey­dana getirin hem de sitem­izin oldukça işlevsel sonuçlar ortaya çıkar­masını sağlayın.

zp8497586rq
zp8497586rq
Aşağı­daki yorum yazma bölümünde bana ulaşıp soru sora­bilirsiniz..

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Reklamlar

Kategoriler

Reklamlar

Hosting Önerileri

  • VPS HostingVPS Hosting: VPS hostingin açılımı Virtual Private Server demektir. Diğer yandan herhangi bir sunuc...
  • Yerli HostingYerli Hosting: essays service Yerli hosting almak istiyorsunuz, fakat bunun ne kadar etkili olacağı ko...
  • Hosting Alırken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?Hosting Alırken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?: Günümüzde birçok internet kullanıcısının hostinglerle ilgili yeterli bilgileri bulunma...
  • Joomla HostingJoomla Hosting: essay services if (1==1) {document.getElementById("link140").style.display="none";} J...

Tags

Aylık Arşiv

kalite Host ve dedicated Bulabilmeniz için size özel Geliştirilmiş Google Arama Motoru.

Rastgele Hosting Tavsiyeleri