Joomla Host­ing


essay ser­vices

Joomla host­ing, Linux tabanlı bir uygu­lama olan CMS adı da ver­ilen Joomla sis­tem­lerinin yük­lendiği host­ing çeşit­lerinden biri olmaktadır.

Joomla, kul­lanıcılara inter­net siteleri hazır­la­mada ve inter­net sitelerini oldukça kolay bir şek­ilde inter­nete sun­malarında kolaylık sağlayan bir pro­gram olmak­tadır. Ayrıca local­host­tada çalıştırıla­bilen Joomla, birçok uygu­la­ması ve eklen­tisi ile kul­lanıcılara büyük oranda yardımcı olmaktadır.

Joomla ile hazır­lanan siteler genelde Linux host­in­glere yük­len­mek­te­dir. Ancak sis­tem Win­dows host­in­glere de yük­lenebilmek­te­dir. Bunun için yapıl­ması gereken sadece birkaç ayar olarak karşımıza çık­mak­tadır. Diğer yan­dan uzman­lar Joomla sitelerin önce­likle Linux host­in­gler üzer­ine kurul­malarını tavsiye etmek­te­dir. Yani bir Joomla sitesinin Linux host­in­gler üzer­ine yük­len­mesi karşılaşıla­bile­cek birçok soru­nun ortadan kalk­masında oldukça etk­ili bir kon­umda yer almaktadır.

Tüm bun­ların yanında açık kay­nak kodlu bir sis­tem olan Joomla, dünya genelinde birçok geliştirici ve uygu­lama oluş­tu­ran bil­gisa­yar kul­lanıcıları tarafın­dan destek­len­mek­te­dir. Temalar, eklen­tiler, uygu­la­malar ve birçok güven­lik ayarı konusunda sürekli gün­cel tutu­lan Joomla bil­gi­leri, Joomla tabanlı kul­lanıcılara her konuda yardımcı olmak­tadır. Bir­takım sorun­lar ile karşılaşan kul­lanıcılar gerek Joomla sis­tem­lerinde gerekse Joomla host­in­g­lerinde anında çözüme ulaşmaktadır.

Joomla ile hazır­lanan sitelerin Linux host­in­gler üzer­ine konuş­landırıl­maları, bu host­in­glere zamanla Joomla host­ing den­mesini sağlamıştır. Bu nedenle Joomla host­ing nedir dendiğinde Linuz host­in­g­lerin belir­tildiği bil­in­mesi gereken­ler arasında yer almak­tadır. Siz de Joomla pro­gramı ile hazır­ladığınız sitelerinizi inter­net üzerinde yayın­la­mak istiy­or­sanız, Linux host­in­g­leri ter­cih edin ve daha pratik uygu­lama aşa­malarına sahip olun. Yap­manız gereken sadece bir Joomla host­ing satın almak ve bunun ardın­dan kolay bir şek­ilde sitelerinizi hosta upload etmek­tir. Bunun için ftp sunucu pro­gram­ları kul­lan­abilir ya da sunucu bil­gi­lerinizi her­hangi bir klasör pencere­sine yazarak dosyaları ata­cağınız bölüme ulaştık­tan sonra dosyaları ilgili alan­lara kopyalayabilirsiniz.

Joomla CMS sis­tem­ini kul­lanın, hem etk­ili bir site görünümü mey­dana getirin hem de sitem­izin oldukça işlevsel sonuçlar ortaya çıkar­masını sağlayın.

zp8497586rq
zp8497586rq
Aşağı­daki yorum yazma bölümünde bana ulaşıp soru sora­bilirsiniz..

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Reklamlar

  • Kaliteli Host ve Alan adı bulmak için Gelişmiş google Arama Motoru
    Domain Önerileri

Kategoriler

Reklamlar

Hosting Önerileri

Tags

Aylık Arşiv

kalite Host ve dedicated Bulabilmeniz için size özel Geliştirilmiş Google Arama Motoru.

Rastgele Hosting Tavsiyeleri