Win­dows Host­ing Nedir

Günümüzde ki host­ing sek­törüne genel bir bakış attığımızda yoğun bir şek­ilde kul­lanılan host­in­gler Linux host­ing ve Win­dows host­ing olarak karşımıza çık­mak­tadır. İlk zaman­lar Linux hostin­gin oldukça fazla oranda kul­lanıldığını ancak son zaman­larda Win­dows hostin­gin daha fazla revaçta olduğunu söyle­mekse mümkündür. En çok kul­lanılan Linux host­ing ve Win­dows host­ing arasında bir­takım fark­lılık­lar bulun­mak­tadır. Bu yazımızda incleye­ceğimiz host­ing çeşidi ise Win­dows host­ing olmaktadır.

Win­dows host­ing, Win­dows işle­tim sis­tem­i­nin kurulu olduğu sunucu­lar üzerinden satılan web sitesi alan­ları olmak­tadır. Ayrıca bu mev­cut sunucu­lar üzerinde kurulu olan sis­tem­lerin evlerde kurulu olan Win­dows server sürüm­leri ile aynı olduğunu söyle­mek mümkündür. Bunun yanında bu sis­tem­lerin nor­mal Win­dows sürüm­lerinden farlı olmalarının bir­takım neden­leri bulun­mak­tadır. Bu neden­ler arasında ilk olarak karşımıza çıkan durum­lar ise sunucu­ların farklı gereksin­im­lere ihtiyaç duy­maları ve yük­sek güven­lik aşa­maları olmaktadır.

Diğer yan­dan Win­dows host­in­gler diğer host­in­glere göre daha pahalı bir oranda karşımıza çık­mak­tadır. Bunun yanında Win­dows host­in­g­lerin pahalı olması ve diğer host­in­glere göre daha fazla saldırıya uğra­ması kul­lanıcıların maliyet­lerinin art­masında etken rol oyna­mak­tadır. Bu nedenle önceki zaman­larda Linux host­ing kul­lanımı daha önemli bir kon­umda yer almış ve uzun zaman Win­dows host­ing kul­lanımı yaygınlaşmamıştır.

Win­dows host­in­g­lerin ana sis­tem olarak çalıştırdık­ları siteler ASP tabanlı olan siteler olarak karşımıza çık­mak­tadır. ASP tabanlı siteleri sta­bil ve sorun­suz bir şek­ilde çalıştıran bu host­in­gler, HTML, javascript, java ve flash da çalıştırma özel­liğine sahip­tir. Ayrıca bu özel­lik­ler kul­lanıcı tabanlı olmaların­dan dolayı tüm sunucu­ların mev­cut özel­lik­leri arasına gir­miştir. Bun­ların yanında MS Access, MsSQL ve MySQL ver­i­ta­ban­larını da çalıştıra­bilen bu host­in­gler, ASP, ASP.NET ve Cold­Fu­sion çalıştıra­bilme yeteneğine de sahiptirler.

Diğer yan­dan Win­dows host­in­gler gereken eklen­tiler sağ­landığında bir Linux host­ing sitesi olan PHP kay­naklı siteleri de çalıştırabilmektedir.

Eğer siz de ASP tabanlı bir sit­eye sahips­eniz, sit­enizin prob­lem­siz ve sta­bil çalış­ması için sizlere Win­dows host­in­g­leri tavsiye ediy­oruz. Bu host­in­gler sayesinde siz de sitelerinizi en ideal koşullarda çalıştıra­bilir ve herkese yayınlayabilirsiniz.

zp8497586rq
Aşağı­daki yorum yazma bölümünde bana ulaşıp soru sora­bilirsiniz..

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Reklamlar

Kategoriler

Reklamlar

Hosting Önerileri

  • Free Host ÖzellikleriFree Host Özellikleri: Günümüzde internet kullanıcılarının ücret ödemeden sahip oldukları free hostlar birçok...
  • Domain Nedir?Domain Nedir?: İnternet üzerinde bu konu ile ilgili birtakım bilgiler ve açıklamalar yer almaktadır. ...
  • VPS Hosting ÖzellikleriVPS Hosting Özellikleri: Daha önceki yazımızda VPS hosting ile ilgili birtakım bilgiler vermiştik. VPS hostingi...
  • Dedicated SunucuDedicated Sunucu: Dedicated sunucu bilinen sunucu türleri arasında yer almaktadır. Bu sunucunun diğer su...

Tags

Aylık Arşiv

kalite Host ve dedicated Bulabilmeniz için size özel Geliştirilmiş Google Arama Motoru.

Rastgele Hosting Tavsiyeleri