domains

Godaddy Domain

Domain trans­feri genel­likle iki durum için kullanılmaktadır.

Bun­lar­dan ilki domaini başka bir kişi­den alıp kendi port­föyünüze kat­tığınızda diğer domain­lerinizin bulun­duğu fir­maya taşı­mak için yapılmaktadır.

Diğeri ise hal­i­hazırda çalıştığınız fir­madan gerek güven­lik açısın­dan gerekse hizmet kalitesi bakımın­dan mem­nun kalmadığınızda farklı bir fir­mayla çalış­mak isters­eniz ter­cih edilmektedir.

Günümüzde domain kayıt eden fir­malar teknolo­jinin de gelişme­siyle bir­likte çoğalmıştır. Özel­likle piyasaya yeni giren fir­malar kul­lanıcılarına daha fazla domain kayıt ettirmeleri

Godaddy Domain Logo

için bir çok kam­pa­nya yap­mak­tadır. Bu kam­pa­nyalar da kul­lanıcıların ilgisini çekiyor olmalı ki yeni fir­malar piyasada şans bulmaktadırlar.

Godaddy Kızı

Fakat her zaman bu durum kul­lanıcı bakımın­dan olumlu gelişmemek­te­dir. Bunun en büyük nedeni piyasaya arkalarına yeter­ince maddi güç almadan giren fir­maların, pro­fesy­onelce hareket etmemeleridir.

Özel­likle piyasaya yeni giren küçük fir­maların destek hat­larında prob­lem yaşayan kişiler domain­lerini maliyetine bak­madan GODADDY gibi büyük fir­malara taşı­mak­tadır­lar.
GODADDY gibi büyük fir­malarda domain trans­fer aşa­maları destek hat­larında bu konuda uzman kişiler çalıştırdık­ları için ufak aksak­lık­lar haricinde sorun­suz bir şek­ilde halledilmektedir.

Godady Domain Firması

GODADDY fir­ması yap­tığı kam­pa­nyalarla indirim kupon­ları dağı­tarak kul­lanıcılarını mutlu etmeyi güzel bir şek­ilde başarmaktadır.

Şu an Godady­den indirimli Domain satın almak isters­eniz hemen buradaki yer­den satın ala­bilirsiniz.
$1.99 Domains* at GoDaddy.com

Godaddy Fir­masının çevrilmiş okadar çok Tv reklam filmi varki inanılır gibi değil. şimdi hemen aşağı­dan Godadddy’nin Reklam film­lerini izleyebilirsiniz.

 Aşağı­daki yorum yazma bölümünde bana ulaşıp soru sora­bilirsiniz.. none