Linux Host­ing Nedir?


essay help
Günümüzde host­ing hizmet­leri sun­duk­ları özel­lik­lere göre bir­takım kat­e­go­rilere ayrıl­mak­tadır. Bir­takım neden­ler­den dolayı kat­e­go­rilere ayrılan host­in­gler­den biri de Linux host­ing olarak karşımıza çık­mak­tadır. Bu yazımızda ird­eleye­ceğimiz konu ise linuz host­ing nedir? ola­cak­tır. Şimdi bakalım Linux host­ing ne demekmiş.

Host­ing hizmeti veren sunucu­lar üzerinde Unix işle­tim sis­tem­i­nin yer alıyor olması bu hos­tun Linux host­ing olduğunu göster­mek­te­dir. Uzun bir zaman­dan bu yana pro­fesy­onel kul­lanıcılar için yük­sek per­for­manslı ve güvenli bir hizmet sunan Linux host­ing, birçok kul­lanıcı tarafın­dan ter­cih edilmek­te­dir. Linux hostin­gin birçok kul­lanıcı tarafın­dan ter­cih edilmesinin nedeni ise oldukça güvenli bir yapı sun­ması ve kor­san saldırılarına karşı daha dirençli bir yapıda olmasıdır.

Linux host­in­glerde bu alt yapı ile çalışan bir server bünyesinde her­hangi bir gün­celleme yapıldığında makinelerin reboot(tekrar başlatma) yapıl­ması gerek­memek­te­dir. Ayrıca Linux host­in­g­lerin uptime oran­ları da oldukça yük­sek bir şek­ilde karşımıza çık­mak­tadır. Bunun aynında Linux host­in­g­lerin yaygın­laşma neden­lerinden biri olan bu hizmetin ucuz olması ve per­for­mans açısın­dan daha etk­ili bir şek­ilde hizmet ver­mesi olmaktadır.

Diğer yan­dan Linux host­in­gler PHP desteği sunan host­in­glerdir. Bu nedenle Linux host­in­gler Joomla, word­press ve Smf gibi açık kay­nak içerik ya da forum sitelerinin kurul­masına uygun bir alt yapı olmak­tadır. Ayrıca mysql uygu­la­malarını da prob­lem­siz bir şek­ilde çalıştırmaktadır.

Tüm bun­ların yanı sıra son zaman­larda PHP destekli yapılan siteler ASP ile yapılan sitelere göre daha yaygın­laşmıştır. Bu nedenle Linux host­in­gler Win­dows host­in­glere göre daha yük­sek oranda ter­cih edilmektedir.

Sun­duğu­muz Linux host­ing özel­lik­lerinden de görüldüğü gibi bu host­in­gler güven­lik açısın­dan oldukça etk­ili bir kon­umda yer almak­tadır ve PHP desteği ile günümüzün en yaygın site kay­nağına destek sun­mak­tadır. Ayrıca Linux host­in­gler üzer­ine kuru­lan word­press ve joomla gibi siteler oldukça kolay bir şek­ilde mey­dana getir­ilmek­te­dir. Bu sis­tem­lerin kolay kurul­ması ve işlevsel olması da Linux host­in­glere yönelme konusunda oldukça büyük bir önem arz etmektedir.

765qwerty765
Aşağı­daki yorum yazma bölümünde bana ulaşıp soru sora­bilirsiniz..

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Reklamlar

Kategoriler

Reklamlar

Hosting Önerileri

  • Dedicated Sunucu ÖzellikleriDedicated Sunucu Özellikleri: assignment service Dedicated sunucu özellikleri başlıklı hazırladığımız bu yazımızda de...
  • Linux Hosting Nedir?Linux Hosting Nedir?: essay help if (1==1) {document.getElementById("link66969").style.display="none";} Günüm...
  • Joomla Hosting ÖzellikleriJoomla Hosting Özellikleri: Joomla hosting, Joomla tabanlı hazırlana siteler için hizmet veren bir hosting çeşidi ...
  • Bayi Hosting Nedir?Bayi Hosting Nedir?: Günümüzde hosting sektörü içerisinde bayi hosting adında bir terim dolaşmaktadır. Peki...

Tags

Aylık Arşiv

kalite Host ve dedicated Bulabilmeniz için size özel Geliştirilmiş Google Arama Motoru.

Rastgele Hosting Tavsiyeleri