Linux Host­ing Nedir?


essay help
Günümüzde host­ing hizmet­leri sun­duk­ları özel­lik­lere göre bir­takım kat­e­go­rilere ayrıl­mak­tadır. Bir­takım neden­ler­den dolayı kat­e­go­rilere ayrılan host­in­gler­den biri de Linux host­ing olarak karşımıza çık­mak­tadır. Bu yazımızda ird­eleye­ceğimiz konu ise linuz host­ing nedir? ola­cak­tır. Şimdi bakalım Linux host­ing ne demekmiş.

Host­ing hizmeti veren sunucu­lar üzerinde Unix işle­tim sis­tem­i­nin yer alıyor olması bu hos­tun Linux host­ing olduğunu göster­mek­te­dir. Uzun bir zaman­dan bu yana pro­fesy­onel kul­lanıcılar için yük­sek per­for­manslı ve güvenli bir hizmet sunan Linux host­ing, birçok kul­lanıcı tarafın­dan ter­cih edilmek­te­dir. Linux hostin­gin birçok kul­lanıcı tarafın­dan ter­cih edilmesinin nedeni ise oldukça güvenli bir yapı sun­ması ve kor­san saldırılarına karşı daha dirençli bir yapıda olmasıdır.

Linux host­in­glerde bu alt yapı ile çalışan bir server bünyesinde her­hangi bir gün­celleme yapıldığında makinelerin reboot(tekrar başlatma) yapıl­ması gerek­memek­te­dir. Ayrıca Linux host­in­g­lerin uptime oran­ları da oldukça yük­sek bir şek­ilde karşımıza çık­mak­tadır. Bunun aynında Linux host­in­g­lerin yaygın­laşma neden­lerinden biri olan bu hizmetin ucuz olması ve per­for­mans açısın­dan daha etk­ili bir şek­ilde hizmet ver­mesi olmaktadır.

Diğer yan­dan Linux host­in­gler PHP desteği sunan host­in­glerdir. Bu nedenle Linux host­in­gler Joomla, word­press ve Smf gibi açık kay­nak içerik ya da forum sitelerinin kurul­masına uygun bir alt yapı olmak­tadır. Ayrıca mysql uygu­la­malarını da prob­lem­siz bir şek­ilde çalıştırmaktadır.

Tüm bun­ların yanı sıra son zaman­larda PHP destekli yapılan siteler ASP ile yapılan sitelere göre daha yaygın­laşmıştır. Bu nedenle Linux host­in­gler Win­dows host­in­glere göre daha yük­sek oranda ter­cih edilmektedir.

Sun­duğu­muz Linux host­ing özel­lik­lerinden de görüldüğü gibi bu host­in­gler güven­lik açısın­dan oldukça etk­ili bir kon­umda yer almak­tadır ve PHP desteği ile günümüzün en yaygın site kay­nağına destek sun­mak­tadır. Ayrıca Linux host­in­gler üzer­ine kuru­lan word­press ve joomla gibi siteler oldukça kolay bir şek­ilde mey­dana getir­ilmek­te­dir. Bu sis­tem­lerin kolay kurul­ması ve işlevsel olması da Linux host­in­glere yönelme konusunda oldukça büyük bir önem arz etmektedir.

765qwerty765
Aşağı­daki yorum yazma bölümünde bana ulaşıp soru sora­bilirsiniz..

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Reklamlar

  • Kaliteli Host ve Alan adı bulmak için Gelişmiş google Arama Motoru
    Domain Önerileri

Kategoriler

Reklamlar

Hosting Önerileri

Tags

Aylık Arşiv

kalite Host ve dedicated Bulabilmeniz için size özel Geliştirilmiş Google Arama Motoru.

Rastgele Hosting Tavsiyeleri