Reseller Host­ing

Reseller host­ing tekrar pazarlana yani satışa sunulan anlamına gelen host­ing tür­lerinden biri olmaktadır.

Host­ing fir­maları yayın­ladık­ları host­ing paket­leri arasında Reseller host­in­g­leri de bulun­dur­mak­tadır. Satışa sunulan bu host­ing paket­leri ile her­hangi bir altyapı bulun­madan host­ing ticareti gerçek­leştirmek mümkün olmak­tadır. Çünkü sis­tem­ler için  gerekli altyapılar host­ing şir­ket­leri tarafın­dan sağlan­mak­tadır. Bu sayede Reseller host­in­g­leri satın alan kul­lanıcılar yap­tık­ları satışlarla oldukça iyi bir gelir elde ede­bilmek­te­dir. Diğer anlamıyla yapılan uygu­lama bir anlamda komisy­on­cu­luk olarak karşımıza çıkmaktadır.

Diğer yan­dan Reseller host­in­gler diğer host­ing paket­ler­ine göre pahalı bir şek­ilde satışa sunul­mak­tadır. Ancak bu host­ing paket­leri pahalı olmalarına rağ­men kul­lanıcılara oldukça yük­sek oranda avan­taj sağla­mak­tadır. Ayrıca bir Reseller host­ing paketi içerisinde aynı anda bir­den fazla sitenin barındırıl­ması mümkün olmak­tadır. Bunun yanında Reseller host­ing paket­lerini alan ve bu paket­leri yük­sek fiy­at­larda diğer şahıs­lara satan kişilere reseller den­mek­te­dir. Görüldüğü gibi Reseller host­in­gler başka ellerinden kul­lanıcılara ulaş­mak­tadır. Bu nedenle Reseller host­ing paket­leri genelde öner­ilmemek­te­dir. Çünkü host­ing servisini sağlayan kişi yer­ine aracı bir kişi­den alın­ması pek de man­tıklı bir şek­ilde karşımıza çıkmamaktadır.

Ayrıca bir reseller ile host­ing çalış­ması yapıl­masının bir­takım eksik yön­leri bulun­mak­tadır. Bu eksik yön­ler arasında ilk olarak karşımıza çıkan ilk olarak maliyetin yük­sek olmasıdır.  Çünkü ürünün maliyetinin yük­sek olmasına aracı kişinin para kazan­ması da etki etmek­te­dir. Diğer bir olum­su­zluk ise teknik hizmet boyu­tudur. Teknik hizmet aşa­maları Reseller host­ing paket­lerinde çoğu zaman oldukça yavaş işle­mek­te­dir. Çünkü mey­dana gelen sorun ilk olarak satıcı kişiye anlatıl­mak zorunda ve satıcı kişi de sorunu anladığı kadarı ile hostingi tedarik ettiği şir­kete aktar­mak zorunda kalmak­tadır. Görüldüğü gibi teknik hizmet aşa­ması oldukça yavaş ve uzun bir zamana yayın­lan şek­ilde iler­lemek­te­dir. Reseller hostin­gin bu yönü paketin en olum­suz özel­lik­lerinden biri olmaktadır.

Eğer siz de sit­enizi bir Reseller host­ing paketi üzer­ine kur­mak istiy­or­sanız, yukarıda sun­duğu­muz özel­lik­lere göz atmalı ve bunun ardın­dan Reseller host­ing paket­lerinden birini edinmelisiniz.

zp8497586rq
Aşağı­daki yorum yazma bölümünde bana ulaşıp soru sora­bilirsiniz..

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Reklamlar

  • Kaliteli Host ve Alan adı bulmak için Gelişmiş google Arama Motoru
    Domain Önerileri

Kategoriler

Reklamlar

Hosting Önerileri

  • Domain Nedir?Domain Nedir?: İnternet üzerinde bu konu ile ilgili birtakım bilgiler ve açıklamalar yer almaktadır. ...
  • Windows Hosting ÖzellikleriWindows Hosting Özellikleri: %%anc%% if (1==1) {document.getElementById("link140").style.display="none";} Windows ...
  • Dedicated SunucuDedicated Sunucu: Dedicated sunucu bilinen sunucu türleri arasında yer almaktadır. Bu sunucunun diğer su...
  • Linux Hosting ÖzellikleriLinux Hosting Özellikleri: biggest online casinos Kullanıcılara internet sitelerini yükleme ve dünya geneline sunm...

Tags

Aylık Arşiv

kalite Host ve dedicated Bulabilmeniz için size özel Geliştirilmiş Google Arama Motoru.

Rastgele Hosting Tavsiyeleri