Reseller Host­ing

Reseller host­ing tekrar pazarlana yani satışa sunulan anlamına gelen host­ing tür­lerinden biri olmaktadır.

Host­ing fir­maları yayın­ladık­ları host­ing paket­leri arasında Reseller host­in­g­leri de bulun­dur­mak­tadır. Satışa sunulan bu host­ing paket­leri ile her­hangi bir altyapı bulun­madan host­ing ticareti gerçek­leştirmek mümkün olmak­tadır. Çünkü sis­tem­ler için  gerekli altyapılar host­ing şir­ket­leri tarafın­dan sağlan­mak­tadır. Bu sayede Reseller host­in­g­leri satın alan kul­lanıcılar yap­tık­ları satışlarla oldukça iyi bir gelir elde ede­bilmek­te­dir. Diğer anlamıyla yapılan uygu­lama bir anlamda komisy­on­cu­luk olarak karşımıza çıkmaktadır.

Diğer yan­dan Reseller host­in­gler diğer host­ing paket­ler­ine göre pahalı bir şek­ilde satışa sunul­mak­tadır. Ancak bu host­ing paket­leri pahalı olmalarına rağ­men kul­lanıcılara oldukça yük­sek oranda avan­taj sağla­mak­tadır. Ayrıca bir Reseller host­ing paketi içerisinde aynı anda bir­den fazla sitenin barındırıl­ması mümkün olmak­tadır. Bunun yanında Reseller host­ing paket­lerini alan ve bu paket­leri yük­sek fiy­at­larda diğer şahıs­lara satan kişilere reseller den­mek­te­dir. Görüldüğü gibi Reseller host­in­gler başka ellerinden kul­lanıcılara ulaş­mak­tadır. Bu nedenle Reseller host­ing paket­leri genelde öner­ilmemek­te­dir. Çünkü host­ing servisini sağlayan kişi yer­ine aracı bir kişi­den alın­ması pek de man­tıklı bir şek­ilde karşımıza çıkmamaktadır.

Ayrıca bir reseller ile host­ing çalış­ması yapıl­masının bir­takım eksik yön­leri bulun­mak­tadır. Bu eksik yön­ler arasında ilk olarak karşımıza çıkan ilk olarak maliyetin yük­sek olmasıdır.  Çünkü ürünün maliyetinin yük­sek olmasına aracı kişinin para kazan­ması da etki etmek­te­dir. Diğer bir olum­su­zluk ise teknik hizmet boyu­tudur. Teknik hizmet aşa­maları Reseller host­ing paket­lerinde çoğu zaman oldukça yavaş işle­mek­te­dir. Çünkü mey­dana gelen sorun ilk olarak satıcı kişiye anlatıl­mak zorunda ve satıcı kişi de sorunu anladığı kadarı ile hostingi tedarik ettiği şir­kete aktar­mak zorunda kalmak­tadır. Görüldüğü gibi teknik hizmet aşa­ması oldukça yavaş ve uzun bir zamana yayın­lan şek­ilde iler­lemek­te­dir. Reseller hostin­gin bu yönü paketin en olum­suz özel­lik­lerinden biri olmaktadır.

Eğer siz de sit­enizi bir Reseller host­ing paketi üzer­ine kur­mak istiy­or­sanız, yukarıda sun­duğu­muz özel­lik­lere göz atmalı ve bunun ardın­dan Reseller host­ing paket­lerinden birini edinmelisiniz.

zp8497586rq
Aşağı­daki yorum yazma bölümünde bana ulaşıp soru sora­bilirsiniz..

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Reklamlar

  • Kaliteli Host ve Alan adı bulmak için Gelişmiş google Arama Motoru
    Domain Önerileri

Kategoriler

Reklamlar

Hosting Önerileri

Tags

Aylık Arşiv

kalite Host ve dedicated Bulabilmeniz için size özel Geliştirilmiş Google Arama Motoru.

Rastgele Hosting Tavsiyeleri