cPanel Özel­lik­leri

cPanel, host­in­gler üzerinde gerekli ayarların ve uygu­la­maların yapıldığı yöne­tim pan­el­lerinden biri olarak karşımıza çık­mak­tadır. Sis­tem­ler üzerinde uygu­lama altına alın­ması gereken ya da değişik­lik yapıl­ması gereken tüm etk­ileşim­ler cPanel üzerinden işleme konmaktadır.

Diğer yan­dan cPanel kendi içerisinde bir­takım farklı özel­lik­ler sun­mak­tadır. Bun­lar­dan en önem­lisi host­in­gler üzerinde yeni bir sub­do­main açıl­ması olmak­tadır. Sub­do­main­lerin açıl­masının cPanel panel üzerinden gerçek­leştir­ildiğini söyledik, peki bu nasıl yapılmaktadır?

Sub­do­main­lerin açıl­masında ilk olarak yapıl­ması gereken cPanle içeri­sine girmek ve sub­do­main menüsüne tık­la­mak­tır. Bunun ardın­dan sub­do­main ismi yazıl­makta ve ardın­dan gereken izin­lerin ver­il­erek sub­do­mainin açıl­ması olmak­tadır. cPanel içerisinde iste­nen sayısa sub­do­main açmak mümkündür. Bu sayede diğer kul­lanıcılara ya da alıcılara sub­do­main kiralan­ması ve satıl­ması mümkün olmaktadır.

Diğer yan­dan cPanel içerisinde data­base ayarları da yapıl­mak­tadır. Bu alan üzerinde açılan sitel­erde bulu­nan kul­lanıcılara farklı izin­ler ver­ilebilmekte ve bunun yanında kul­lanıcılar iste­nen bir şek­ilde kısıt­lanabilmek­te­dir. Ayrıca şifre değişim­leri, e-mail hesabı açma ya da yönetme, disk­lerin trafik kul­lanım­ları ve ista­tis­tik­leri, yeni ekle­nen domain­ler, yedek­lemeler ve FTP yöne­tim­leri yine cPanel üzerinden gerçekleşmektedir.

Tüm bun­ların yanı sıra site yön­lendirmeleri, düzen­lemeleri, hata kayıt­larına ulaşım­lar, soh­bet say­faları yaratma, net­work araçlarının kul­lanım­ları, hotlink koru­ması, indek­sleme ayarları, IP adres­lerini yasak­lama ve domain park etme gibi işlem­lerde cPan­elden yapılmaktadır.

Eğer siz de her­hangi bir hostinge sahips­eniz ve bu host­ing üzerinde neler yapa­bile­ceğinizi bilmiy­or­sanız, yukarıda sun­duğu­muz bil­giler ışığında siz de host­in­g­lerinizin cPan­el­lerini kul­lan­abilirsiniz. Birçok host­ing için geçerli olan bu durum, genel olarak stan­dart ayarla­malar olmak­tadır. Bu pan­eli kul­landığınız anda yapacağınız işlem­lerde sıkın­tılar çek­mez ve sis­teme kolayca adapte ola­bilirsiniz. Yap­manız gereken sadece cPanel içeri­sine girmek ve sizlere sunulan yön­ergeler dahilinde farklı kul­lanım aşa­malarına dahil olmaktadır.

zp8497586rq
Aşağı­daki yorum yazma bölümünde bana ulaşıp soru sora­bilirsiniz..

2 Responses to “cPanel Özellikleri”

  • selam, cpanel üzerinde trans­fer kodu olan bir alan göremedim,transfer kodunu cpan­elde nere­den alabiliriz.

    • Domainin admin kon­tak mail adre­sine erişi­miniz olduğun­dan emin olduk­tan sonra. Trans­fer işlemimiz e-mail onay sis­tem­lidir, yani eğer bu e-mail adre­sine erişim hakkınız yoksa trans­fer başarısız olacak..

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Reklamlar

  • Kaliteli Host ve Alan adı bulmak için Gelişmiş google Arama Motoru
    Domain Önerileri

Kategoriler

Reklamlar

Hosting Önerileri

  • Yerli HostingYerli Hosting: essays service Yerli hosting almak istiyorsunuz, fakat bunun ne kadar etkili olacağı ko...
  • VPS HostingVPS Hosting: VPS hostingin açılımı Virtual Private Server demektir. Diğer yandan herhangi bir sunuc...
  • Linux Hosting ÖzellikleriLinux Hosting Özellikleri: biggest online casinos Kullanıcılara internet sitelerini yükleme ve dünya geneline sunm...
  • Domain Nedir?Domain Nedir?: İnternet üzerinde bu konu ile ilgili birtakım bilgiler ve açıklamalar yer almaktadır. ...

Tags

Aylık Arşiv

kalite Host ve dedicated Bulabilmeniz için size özel Geliştirilmiş Google Arama Motoru.

Rastgele Hosting Tavsiyeleri