cPanel Özel­lik­leri

cPanel, host­in­gler üzerinde gerekli ayarların ve uygu­la­maların yapıldığı yöne­tim pan­el­lerinden biri olarak karşımıza çık­mak­tadır. Sis­tem­ler üzerinde uygu­lama altına alın­ması gereken ya da değişik­lik yapıl­ması gereken tüm etk­ileşim­ler cPanel üzerinden işleme konmaktadır.

Diğer yan­dan cPanel kendi içerisinde bir­takım farklı özel­lik­ler sun­mak­tadır. Bun­lar­dan en önem­lisi host­in­gler üzerinde yeni bir sub­do­main açıl­ması olmak­tadır. Sub­do­main­lerin açıl­masının cPanel panel üzerinden gerçek­leştir­ildiğini söyledik, peki bu nasıl yapılmaktadır?

Sub­do­main­lerin açıl­masında ilk olarak yapıl­ması gereken cPanle içeri­sine girmek ve sub­do­main menüsüne tık­la­mak­tır. Bunun ardın­dan sub­do­main ismi yazıl­makta ve ardın­dan gereken izin­lerin ver­il­erek sub­do­mainin açıl­ması olmak­tadır. cPanel içerisinde iste­nen sayısa sub­do­main açmak mümkündür. Bu sayede diğer kul­lanıcılara ya da alıcılara sub­do­main kiralan­ması ve satıl­ması mümkün olmaktadır.

Diğer yan­dan cPanel içerisinde data­base ayarları da yapıl­mak­tadır. Bu alan üzerinde açılan sitel­erde bulu­nan kul­lanıcılara farklı izin­ler ver­ilebilmekte ve bunun yanında kul­lanıcılar iste­nen bir şek­ilde kısıt­lanabilmek­te­dir. Ayrıca şifre değişim­leri, e-mail hesabı açma ya da yönetme, disk­lerin trafik kul­lanım­ları ve ista­tis­tik­leri, yeni ekle­nen domain­ler, yedek­lemeler ve FTP yöne­tim­leri yine cPanel üzerinden gerçekleşmektedir.

Tüm bun­ların yanı sıra site yön­lendirmeleri, düzen­lemeleri, hata kayıt­larına ulaşım­lar, soh­bet say­faları yaratma, net­work araçlarının kul­lanım­ları, hotlink koru­ması, indek­sleme ayarları, IP adres­lerini yasak­lama ve domain park etme gibi işlem­lerde cPan­elden yapılmaktadır.

Eğer siz de her­hangi bir hostinge sahips­eniz ve bu host­ing üzerinde neler yapa­bile­ceğinizi bilmiy­or­sanız, yukarıda sun­duğu­muz bil­giler ışığında siz de host­in­g­lerinizin cPan­el­lerini kul­lan­abilirsiniz. Birçok host­ing için geçerli olan bu durum, genel olarak stan­dart ayarla­malar olmak­tadır. Bu pan­eli kul­landığınız anda yapacağınız işlem­lerde sıkın­tılar çek­mez ve sis­teme kolayca adapte ola­bilirsiniz. Yap­manız gereken sadece cPanel içeri­sine girmek ve sizlere sunulan yön­ergeler dahilinde farklı kul­lanım aşa­malarına dahil olmaktadır.

zp8497586rq
Aşağı­daki yorum yazma bölümünde bana ulaşıp soru sora­bilirsiniz..

2 Responses to “cPanel Özellikleri”

  • selam, cpanel üzerinde trans­fer kodu olan bir alan göremedim,transfer kodunu cpan­elde nere­den alabiliriz.

    • Domainin admin kon­tak mail adre­sine erişi­miniz olduğun­dan emin olduk­tan sonra. Trans­fer işlemimiz e-mail onay sis­tem­lidir, yani eğer bu e-mail adre­sine erişim hakkınız yoksa trans­fer başarısız olacak..

dogan için bir cevap yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Reklamlar

Kategoriler

Reklamlar

Hosting Önerileri

  • Yerli HostingYerli Hosting: essays service Yerli hosting almak istiyorsunuz, fakat bunun ne kadar etkili olacağı ko...
  • Dedicated SunucuDedicated Sunucu: Dedicated sunucu bilinen sunucu türleri arasında yer almaktadır. Bu sunucunun diğer su...
  • cPanel Nedir?cPanel Nedir?: Her hosting birtakım değişikliklerin, izinlerin ya da yapılandırılmaların gerçekleşleş...
  • Linux Hosting ÖzellikleriLinux Hosting Özellikleri: biggest online casinos Kullanıcılara internet sitelerini yükleme ve dünya geneline sunm...

Tags

Aylık Arşiv

kalite Host ve dedicated Bulabilmeniz için size özel Geliştirilmiş Google Arama Motoru.

Rastgele Hosting Tavsiyeleri