Win­dows Host­ing Özellikleri


%%anc%%

Win­dows host­ing özel­lik­leri olarak sizlere sunacağımız bil­giler arasında karşımıza oldukça fazla avan­taj çık­mak­tadır. Son zaman­larda Win­dows host­in­gler oldukça kul­lanılır hale gelmiştir. Her ne kadar Win­dows host­in­g­lerin Linux host­in­glere göre daha fazla saldırıya uğra­ması bile bu kul­lanım oranının azal­masına neden olmamıştır.

Win­dows host­ing özel­lik­leri olarak sizlere ilk aktara­cağımız bil­giler arasında bu host­in­g­lerin APS, ASP.net ve mqsql sis­tem­lerini destek­lemeleri olmak­tadır. Bunun yanında SSI, CGI, Perl, Phy­ton ve PHP de yine Win­dows host­in­glerde destek görmek­te­dir. Ayrıca Win­dows host­in­glerde web tabanlı dosya yöneti­cisi ve Microsoft Front­page desteği bulun­mak­tadır. Bunun yanında DNS yöne­timi, parola koru­malı dizin­ler, pay­laşımı SSL desteği, otomatik mail cevap­layıcı ve anti­spam antivirüs yine Win­dows host­ing özel­lik­leri arasında bulunmaktadır.

Diğer yan­dan Win­dows host­in­gler mysql ver­i­ta­banı yanında Access ver­i­ta­banını da destek­le­mek­te­dir. Bu ver­i­ta­ban­ları ile oluş­tu­ru­lan tüm sis­tem­ler Win­dows sunucu­ları üzer­ine etk­ileşimli bir şek­ilde çalıştırılabilmektedir.

Win­dows host­in­gler sağladık­ları avan­ta­jlar­dan dolayı son zaman­larda oldukça yoğun bir kul­lanım alanı ön plana çıkar­maya başla­mak­tadır. Özel­likle ASP.net’in ASP’nin önüne geçmesi ve iste­nen ver­imlil­iği alın­abilmesi Win­dows host­in­g­lerin daha da fazla kul­lanıl­masına sebep olmak­tadır. Ayrıca ASP.net ile yapılan sitel­erde daha dinamik görün­tü­lerin mey­dana getir­ilmesi bu host­in­g­lerin daha da ön plana çıkarmıştır.

Tüm bun­ların yanında Win­dows host­in­gler plesk pan­eller kul­lan­mak­tadır ve bu plesk pan­el­lerin kul­lanıl­ması oldukça kolay bir şek­ilde karşımıza çık­mak­tadır. Bunun yanında pan­el­lerin üzerinden iste­nen bir şek­ilde host­in­g­lerin kon­trol edilebilmesi avan­ta­jlı bir durum olarak yine Win­dows host­in­g­lerinden önemli bir nokta olmaktadır.

Win­dows host­in­gler genel olarak ideal fiyat ölçü­leri ile karşımıza çık­mak­tadır. Yani fiy­at­ların değişmesi genelde sunucu­ların sağladığı ek hizmetler ve satın alı­nan yılın uzun­luğuna göre değişim göster­mek­te­dir. Ancak genel olarak orta­lama bir fiyat ölçütü sun­duk­larını söyle­mek mümkün olmaktadır.

Eğer siz de ASP tabanlı bir sit­eye sahips­eniz siz de Win­dows host­in­g­leri kul­lan­malı ve sitelerinizi iste­nen bir şek­ilde mey­dana getirmelisiniz. Aksi tak­tirde sitelerinizi etk­ili bir şek­ilde yayın­laya­maya­bilir ve bir­takım sorun­larla karşılaşabilirsiniz.

zp8497586rq
Aşağı­daki yorum yazma bölümünde bana ulaşıp soru sora­bilirsiniz..

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Reklamlar

  • Kaliteli Host ve Alan adı bulmak için Gelişmiş google Arama Motoru
    Domain Önerileri

Kategoriler

Reklamlar

Hosting Önerileri

Tags

Aylık Arşiv

kalite Host ve dedicated Bulabilmeniz için size özel Geliştirilmiş Google Arama Motoru.

Rastgele Hosting Tavsiyeleri