VPS Host­ing

VPS hostin­gin açılımı Vir­tual Pri­vate Server demek­tir. Diğer yan­dan her­hangi bir sunucu­nun bir­takım yazılım­lar ile bölünerek belirli bir sayıda parçaya bölünerek son kul­lanıcılara ulaştırıl­masına VPS den­mek­te­dir. Bu bölüm­lemeler fir­madan fir­maya değişik­lik­ler göster­mek­te­dir. Yani kimi fir­malar bu hostingi 10 parçaya ayırırken kimi fir­malar ise 15–20 ayda 30 parçaya ayırabilmektedir.

VPS hostin­gin ne önemli özel­lik­lerinden biri bir sunucu içerisinde bulu­nan tüm özel­lik­lerin barındır­ması olmak­tadır. Bu sayede VPS host­ing alan kul­lanıcılar bir sunucusu var­mış gibi rahat hareket edebilmektedir.

VPS host­ing ile karşımıza çıkan başka bir özel­lik ise bu host­ing ile günün her saati yedek alın­abilme­sidir. Çünkü bir reseller ile günün her­hangi bir saatinde yedek almak mümkün değildir, ancak VPS host­ing ile gün­lük, haf­talık ya da günün her­hangi bir saatinde yedek almak mümkün olmak­tadır. Diğer yan­dan resellerda hesapların cpu ve sql kul­lanım­larını görmek mümkün olma­mak­tadır. Bunun arın­dan ise hesapların her­hangi birinin sınırı geçmesi halinde oluş­tu­ru­lan siteler fir­malar tarafın­dan kap­atıla­bilmek­te­dir. Ancak VPS host­in­gler için bu tür durum­lar geçerli değildir. VPS host­in­glerde bu konu­larda iste­nilen rahatlık­lar sunul­makta ve kul­lanıcının iste­nilen hesap bil­gi­sine ulaş­ması mümkün olmaktadır.

Diğer yan­dan VPS host­in­glerde iste­nilen bir­im­ler kolayca açılıp kap­atıla­bilmekte ve sunucu iste­nilen şek­ilde kap­atılıp tekrar başlatıla­bilmek­te­dir. Buna örnek olarak ise mail server ya da ftp sunucusunda sorun­ların oluş­tuğu anlar söylenebilir. Bu anlarda iste­nilen bir­im­lerin restart edilmesi mümkün ola­bilmek­te­dir. Bunun yanında yine sorun oluşan alan­lar üzer­ine ssh ile giriş yapılarak exim, php.ini, http.conf ve crontab gibi ayarlar kolayca yapıla­bilmek­te­dir.
%%anc%%

VPS host­in­gler diğer host­ing çeşit­ler­ine göre kolay kul­lanımı ve anında müda­hale şansı ile ortaya çık­mak­tadır. Birçok sorun VPS host­in­gler içerisinde iste­nen bir şek­ilde kon­trol altına alın­abildiği gibi kul­lanıcı rahatlığı da bu host­in­glerde ön plana çıkan sonuçlar arasında yer almak­tadır. Siz de host­in­g­lerinizde rahatlık ve kolay kul­lanım arıy­or­sanız, sizlere VPS host­in­g­leri tavsiye ediyor ve iste­nen sonuçlara bu host­ing sayesinde kavuşa­bile­ceğinizi söyle­mek istiyoruz.

zp8497586rq
Aşağı­daki yorum yazma bölümünde bana ulaşıp soru sora­bilirsiniz..

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Reklamlar

Kategoriler

Reklamlar

Hosting Önerileri

Tags

Aylık Arşiv

kalite Host ve dedicated Bulabilmeniz için size özel Geliştirilmiş Google Arama Motoru.

Rastgele Hosting Tavsiyeleri