Domain Hakkında Bilgiler

Daha önce sizler için sun­duğu­muz yazımızda domainin ne olduğunu ve ne işe yaradığını belirt­miş ve bu konuda sizlere bir­takım bil­giler ver­m­eye çalışmıştık. Bu yazımızda ise domain konusunda biraz daha derin­lere inecek ve bu konuyu saha detaylı bir şek­ilde inceleye­ceğiz. Domain hakkında bil­giler başlıklı bu yazımızda siz de iste­nen bil­gilere ulaşabilirsiniz.

Domain inter­net üzerinde yer alan IP numar­alarının hatır­lan­makta güçlük çek­ilmesi nedeniyle ortaya çıkan bir uygu­lama olmak­tadır. 192.168.1.56 gibi IP numar­alarını hatır­la­mak her zaman için mümkün değildir. Ayrıca inter­net plat­for­munda mil­yarlarca sitenin bulun­duğu ve her kul­lanıcının bir gün içerisinde orta­lama 10 ya da 15 sit­eye giriş yap­tığı düşünülürse IP numar­alarını hatır­lama sorunu daha da ön plana çıka­cak­tır. Bu nedenle her kul­lanıcı inter­nete sun­mak iste­diği siteler için domain tedarik etmek zorun­dadır. IP adres­ler­ine karşılık gelen domain adlarının alın­ması ise yine inter­net üzerinden gerçekleşmektedir.

Diğer yan­dan domain alma işlem­lerinde dikkat edilmesi gereken bir­takım unsurlar bulun­mak­tadır. Bun­lar­dan biri daha önce alı­nan bir domain adının tekrar alı­na­ma­ması olmak­tadır. Yani www.abc.com adresi daha önce alın­mış ise bu domainin tekrar alın­ması mümkün olma­mak­tadır. Bu domain adına sahip olmak için bu adresi daha önce­den alan kişiye ulaşıl­ması ve ken­disin­den talep edilmesi gerek­mek­te­dir. Aksi tak­tirde bu adresin kul­lanıl­ması mümkün değildir.

Ayrıca dünya üzerinde domain adres­lerinin alınıp alın­madığı konusunda ara­malar yapıla­bilen siteler bulun­mak­tadır. Bu sitelerin içerisinde yer alan ilgili arama kutu­larına alın­mak iste­nen domain adı gir­ilmekte ve kul­lanımda olup olmadık­ları kon­trol edilebilmek­te­dir. Bunun yanında alı­nan domain adları yapılan kayıt işlem­i­nin ardın­dan 24 – 72 saat aralık­larında aktif edilmek­te­dir. Ortaya çıkan zaman için sunucu sitelerinin çalışma pren­si­p­lerinin de ön plana çık­tığını söyle­mek gerekir.

Bun­ların yanı sıra domain adları belirli süre aralık­ları ile satın alın­mak­tadır. Örneğin 1 yıl için alı­nan her­hangi bir domain adı, ver­ilen sürenin sonuna gelindiğinde tekrar ödeme yapıl­mazsa deak­tif olmakta ve kul­lanıcı artık bu domain adını kullanamamaktadır.

zp8497586rq
Aşağı­daki yorum yazma bölümünde bana ulaşıp soru sora­bilirsiniz..

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Reklamlar

Kategoriler

Reklamlar

Hosting Önerileri

Tags

Aylık Arşiv

kalite Host ve dedicated Bulabilmeniz için size özel Geliştirilmiş Google Arama Motoru.

Rastgele Hosting Tavsiyeleri