Linux Host­ing Özellikleri

Kul­lanıcılara inter­net sitelerini yük­leme ve dünya gene­line sunma konusunda büyük ayrı­calık­lar sunan Linux host­in­gler uzun zamandır inter­net kul­lanıcılarına hizmet eden bir host şekli olmaktadır.

Linux host­ing ile PHP destekli sitelerin bu server üzerinde çalıştırıl­ması mümkün olmak­tadır. Word­Press, Joomla ve SMf açık kay­nak içerik­lerin ya da forum­ların yayın­lan­masına izin veren Linux host­ing, mysql ve PHP uygu­la­malarını prob­lem­siz bir şek­ilde çalıştır­mak­tadır. Şu an için PHP destekli siteler günümüzde daha çok revaç­tadır ve bu nedenle Linux host­in­gler Win­dows host­in­glere göre oranla daha fazla ter­cih edilmek­te­dir. Ancak son zaman­larda karşımıza çıkan farklı bir oluşum ise Win­dows host­in­g­lerin atağa kalk­mış olmasıdır. Linux sis­tem­ler­den çalışan bir­takım ASP sunuları geliştir­ilmiştir, ancak yinede bu sunucu­lar Win­dows host­ing kadar ver­imli olma­mak­tadır. Bu nedenle ASP destekli bir site sun­mak isteyen­ler önce­likle Win­dows host­in­gler ter­cih etmektedir.

Diğer yan­dan Linux host­ingde birçok panel kul­lanımı bulun­mak­tadır. Bu pan­eller karşımıza ISP­con­fig, cPanel, Plesk ve Direc­tAd­min şek­linde çık­mak­tadır. Bunun yanında kon­trol pan­el­lerinin ikiye ayrıldık­larını söyle­mek mümkündür. PostreSQL ve MySQL şek­linde ayrım gösteren kon­trol pan­el­leri içerdik­leri özel­lik­lere göre kul­lanım altına alınmaktadır.

Linux host­in­g­lerin açık kay­nak kodlu olmaları birçok web­de­vel­operin Linux hizme­tini aktif bir şek­ilde kul­lan­masına olanak tanı­mak­tadır. Wepde­vel­op­er­lerin Linux sis­tem­leri iste­nilen şek­ilde kul­lan­abilmesi sis­tem­lerin geliştir­ilme imkan­larını oldukça yük­sek boyut­lara taşı­mak­tadır. Bunun yanında bu konu üzerinde kısa bir özet geçersek kul­lanıcının neyi nasıl yapacağı ya da deza­van­ta­jları avan­ta­jlara nasıl dönüştüre­ceği Linux host­in­gler ile mümkün olmaktadır.

Siz de Linux host­in­gler ile dreamweaver, Front­page, PHP, MySQL, Cgi ve Perl gibi uygu­la­maları sis­tem­lerinize taşıya­bilirsiniz. Bunun yanında uinx, PHP ve not def­teri gibi birçok alışveriş sitelerini de uygu­lama yaparak vere­bilirsiniz. Eğer uzun bir geçmişe sahip, geliştir­ilm­eye açık, yük­sek per­for­mansı ve güve­nilir­liği olan Linux host­ing ile etk­ili bir kul­lanım süreci yaşa­mak istiy­or­sanız, siz­leri Linux host­ing kul­lan­maya davet ediyoruz.

zp8497586rq
Aşağı­daki yorum yazma bölümünde bana ulaşıp soru sora­bilirsiniz..

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Reklamlar

  • Kaliteli Host ve Alan adı bulmak için Gelişmiş google Arama Motoru
    Domain Önerileri

Kategoriler

Reklamlar

Hosting Önerileri

  • Free Host Nedir?Free Host Nedir?: Günümüzde birçok host çeşidi bulunmaktadır. Şimdi bu host çeşitlerinden biri olan free...
  • Bir Hostingde Aranan ÖzelliklerBir Hostingde Aranan Özellikler: Günümüzde birçok hosting firması bulunmakta ve bu firmalar sunduğu çeşitli hizmetlerle...
  • cPanel ÖzelliklericPanel Özellikleri: cPanel, hostingler üzerinde gerekli ayarların ve uygulamaların yapıldığı yönetim panel...
  • Yerli HostingYerli Hosting: essays service Yerli hosting almak istiyorsunuz, fakat bunun ne kadar etkili olacağı ko...

Tags

Aylık Arşiv

kalite Host ve dedicated Bulabilmeniz için size özel Geliştirilmiş Google Arama Motoru.

Rastgele Hosting Tavsiyeleri