Linux Host­ing Özellikleri

Kul­lanıcılara inter­net sitelerini yük­leme ve dünya gene­line sunma konusunda büyük ayrı­calık­lar sunan Linux host­in­gler uzun zamandır inter­net kul­lanıcılarına hizmet eden bir host şekli olmaktadır.

Linux host­ing ile PHP destekli sitelerin bu server üzerinde çalıştırıl­ması mümkün olmak­tadır. Word­Press, Joomla ve SMf açık kay­nak içerik­lerin ya da forum­ların yayın­lan­masına izin veren Linux host­ing, mysql ve PHP uygu­la­malarını prob­lem­siz bir şek­ilde çalıştır­mak­tadır. Şu an için PHP destekli siteler günümüzde daha çok revaç­tadır ve bu nedenle Linux host­in­gler Win­dows host­in­glere göre oranla daha fazla ter­cih edilmek­te­dir. Ancak son zaman­larda karşımıza çıkan farklı bir oluşum ise Win­dows host­in­g­lerin atağa kalk­mış olmasıdır. Linux sis­tem­ler­den çalışan bir­takım ASP sunuları geliştir­ilmiştir, ancak yinede bu sunucu­lar Win­dows host­ing kadar ver­imli olma­mak­tadır. Bu nedenle ASP destekli bir site sun­mak isteyen­ler önce­likle Win­dows host­in­gler ter­cih etmektedir.

Diğer yan­dan Linux host­ingde birçok panel kul­lanımı bulun­mak­tadır. Bu pan­eller karşımıza ISP­con­fig, cPanel, Plesk ve Direc­tAd­min şek­linde çık­mak­tadır. Bunun yanında kon­trol pan­el­lerinin ikiye ayrıldık­larını söyle­mek mümkündür. PostreSQL ve MySQL şek­linde ayrım gösteren kon­trol pan­el­leri içerdik­leri özel­lik­lere göre kul­lanım altına alınmaktadır.

Linux host­in­g­lerin açık kay­nak kodlu olmaları birçok web­de­vel­operin Linux hizme­tini aktif bir şek­ilde kul­lan­masına olanak tanı­mak­tadır. Wepde­vel­op­er­lerin Linux sis­tem­leri iste­nilen şek­ilde kul­lan­abilmesi sis­tem­lerin geliştir­ilme imkan­larını oldukça yük­sek boyut­lara taşı­mak­tadır. Bunun yanında bu konu üzerinde kısa bir özet geçersek kul­lanıcının neyi nasıl yapacağı ya da deza­van­ta­jları avan­ta­jlara nasıl dönüştüre­ceği Linux host­in­gler ile mümkün olmaktadır.

Siz de Linux host­in­gler ile dreamweaver, Front­page, PHP, MySQL, Cgi ve Perl gibi uygu­la­maları sis­tem­lerinize taşıya­bilirsiniz. Bunun yanında uinx, PHP ve not def­teri gibi birçok alışveriş sitelerini de uygu­lama yaparak vere­bilirsiniz. Eğer uzun bir geçmişe sahip, geliştir­ilm­eye açık, yük­sek per­for­mansı ve güve­nilir­liği olan Linux host­ing ile etk­ili bir kul­lanım süreci yaşa­mak istiy­or­sanız, siz­leri Linux host­ing kul­lan­maya davet ediyoruz.

zp8497586rq
Aşağı­daki yorum yazma bölümünde bana ulaşıp soru sora­bilirsiniz..

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Reklamlar

Kategoriler

Reklamlar

Hosting Önerileri

  • Dedicated Sunucu ÖzellikleriDedicated Sunucu Özellikleri: assignment service Dedicated sunucu özellikleri başlıklı hazırladığımız bu yazımızda de...
  • Yerli HostingYerli Hosting: essays service Yerli hosting almak istiyorsunuz, fakat bunun ne kadar etkili olacağı ko...
  • Bir Hostingde Aranan ÖzelliklerBir Hostingde Aranan Özellikler: Günümüzde birçok hosting firması bulunmakta ve bu firmalar sunduğu çeşitli hizmetlerle...
  • cPanel Nedir?cPanel Nedir?: Her hosting birtakım değişikliklerin, izinlerin ya da yapılandırılmaların gerçekleşleş...

Tags

Aylık Arşiv

kalite Host ve dedicated Bulabilmeniz için size özel Geliştirilmiş Google Arama Motoru.

Rastgele Hosting Tavsiyeleri