Bayi Host­ing Nedir?

Günümüzde host­ing sek­törü içerisinde bayi host­ing adında bir terim dolaş­mak­tadır. Peki, nedir bu bayi hosting?

Bayi host­ing diğer adı ile reseller host­ing olan ve kul­lanıcıların bir host­ing fir­ması gibi hizmet sun­masını sağlayan bir host­ing çeşidi olarak karşımıza çık­mak­tadır. Bayi hostinge sahip olan bir kul­lanıcı adeta bir host­ing fir­ması gibi hizmet vere­bilmek­te­dir. İste­nilen paket büyük­lüğü sunula­bilen bu hizmet sayesinde sahip olun­ması gereken sadece alan ve trafiği yeterli olan bir bayi hostinge sahip olunmasıdır.

Bayi hostin­gin alın­masın­dan sonra yöne­tim işlem­lerinin yapıl­ması için site adının sonun a /WHM yazıl­ması yeterli olmak­tadır. Bu şek­ilde yöne­tim pan­e­line gir­ilmekte ve iste­nilen işlem­ler yapıla­bilmek­te­dir. Genel olarak bu işlem­ler arasında hesap ekleme ya da kaldırma, kota belir­leme, paket oluş­turma, askıya alma, DNS yön­lendirme ve buna ben­zer birçok işlem yapılabilmektedir.

Diğer yan­dan bayi host­ing yani diğer adı ile reseller host­ing sunucu­ları alı­nan hostin­gin alındığı şir­ketin bünyesinde bulun­mak­tadır. Ayrıca reseller host­ing konusunda dikkat edilmesi gerekenin güve­nilir bir şir­ket­ten satın alın­ması olmak­tadır. Çünkü bayi host­ing hizmet­leri aracı kişiler tarafın­dan hizmete sunul­makta ve her­hangi bir sorun olduğu anda önce­likle kul­lanıcı aracı kişi ile bağlan­tıya geçmekte ve son­rasında ise aracı kişi de hostin­gin satın alındığı şir­ke­tle irt­ibat kur­maya çalış­mak­tadır. Çünkü satıcı şir­ket ile irt­ibat kurul­masının ardın­dan yardım ya da teknik destek alın­abilmek­te­dir. Bu nedenle güve­nilir olmayan ve bil­in­meyen şir­ketler­den host­ing hizmeti alın­ması genelde tavsiye edilmemektedir.

Diğer yan­dan reseller host­in­gler ile ulus­lar arası domain­ler de destek­len­mek­te­dir. Bunun yanında örneğin www.abc.com site­sine abc.com yazarak da girmek mümkündür.

Bun­ların yanı sıra bayi host­in­gler fiyat aşa­masın da ise kul­lanıcıları pek de zor­layan fiyat aralık­larına sahip olma­mak­tadır. Genel olarak ideal fiyat oran­ları ile karşımıza çıkan bu host­ing çeşidi orta­lama host­ing fiy­at­ları ile aynı eşikte yer almaktadır.

Siz de web say­falarınızı bayi host­ing üzerinden inter­nete sun­abilir ve bu konuda tered­düt yaşa­madan bu host­ing çeşi­dini ter­cih ede­bilirsiniz. İste­nilen tüm avan­ta­jların bayi host­in­gler üzerinde de bulun­duğu belirt­mekte fayda olduğunu görüyoruz.

zp8497586rq
Aşağı­daki yorum yazma bölümünde bana ulaşıp soru sora­bilirsiniz..

3 Responses to “Bayi Hosting Nedir?”

necip için bir cevap yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Reklamlar

  • Kaliteli Host ve Alan adı bulmak için Gelişmiş google Arama Motoru
    Domain Önerileri

Kategoriler

Reklamlar

Hosting Önerileri

Tags

Aylık Arşiv

kalite Host ve dedicated Bulabilmeniz için size özel Geliştirilmiş Google Arama Motoru.

Rastgele Hosting Tavsiyeleri